Členovci jsou nejrozmanitější skupinou organismů v globálním měřítku. Velmi vysokou druhovou rozmanitost hostí také kar Velké kotliny v pohoří Hrubého Jeseníku. Pospolu tu žijí druhy původem z dalekého severu (boreální) s druhy pocházejícími z Karpat nebo Alp. Postglaciální izolace pohoří vedla navíc ke vzniku endemických populací. Najdeme zde nejen obyvatele různých biogeografických oblastí, ale i různých typů stanovišť. Druhy z teplých nížin zde žijí společně s chladnomilnými zástupci horskými, některé z nichbyly v pohoří nalezeny pouze zde. Za pestrou kompozicí bezobratlých karu stojí mimořádná biotopová rozrůzněnost udržovaná nepravidelnými pády lavin. Bohužel i v případě této lokality sledujeme dlouhodobé změny ve fauně bezobratlých. Populace některých druhů (především horských reliktů) ustupují. Na druhou stranu do Velké kotliny invadují teplomilnější druhy nížin. Změny v druhovém složení bezobratlých Velké kotliny jsou následkem změn vegetačních, přičemž vegetace karu reaguje na měnící se environmentální podmínky. Tyto nejvýrazněji ovlivňuje člověk, ať už přímo, nebo nepřímo – podílem na globálních změnách klimatu.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Arthropods are the most diverse taxon on a global scale. On a regional scale, the Velká kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mts.) is one of the most species-rich localities, with a mixture of boreal species and taxa from the Carpathians and the Alps, inhabitants of warm lowlands mixed with representatives of cold mountains. The surprising species richness of arthropods is a consequence of habitat heterogeneity, maintained by the irregular dynamics of avalanches, as well as the postglacial isolation of the mountain range. Isolation facilitated a rise of endemic populations which further increased the awesome diversity of taxa bound to the Velká kotlina cirque. Unfortunately, long-term changes have not missed the invertebrate communities of such an exceptional locality either. Above all, populations of montane relics decrease, whereas the cirque is colonized by thermophilous species from the lowlands. These changes of arthropod fauna are a consequence of the vegetation shifts, reflecting the changing environmental conditions. These are strongly affected by humans, both directly and indirectly – e. g. by the role human population plays in global climate change.