Článek podává přehled o fylogenetickém postavení, tělesné stavbě, zeměpisném rozšíření, rozmnožování a dalších aspektech biologie rypounů (Mormyridae) a aby (Gymnarchidae) – velmi vyhraněné skupiny v Africe endemických ostnojazyčných ryb s největší druhovou a rodovou diverzitou celého řádu. Shrnuje dosavadní znalosti o počtu druhů a rodů, všímá si skutečnosti, že každým rokem přibývají popisy nových druhů či rodů. Zabývá se také jejich nejzajímavější vlastností – schopností vysílat a pomocí specializovaných buněčných receptorů přijímat slabé elektrické signály, které slouží k elekrolokaci okolí, vyhledávání potravy či pohlavních partnerů a vzájemné vnitro- i mezidruhové (elektro) komunikaci. Poukazuje na skutečnost, že tyto slabé elektrické pulzy jsou druhově velmi specifické a jsou tak efektivní mezidruhovou bariérou. To je pravděpodobně důvod jejich rychlé speciace, která stojí za tvorbou unikátních druhových rojů v říčním prostředí. Dále stručně pojednává o jejich významu v místním rybářství a jejich ohrožení v přírodě.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This paper provides an overview of the phylogenetic position, body morphology, geographical distribution, breeding biology and other aspects of biology of elephant fishes (Mormyridae) and aba (Gymnarchidae) – a very distinctive group of African endemic osteoglossiform fishes with the highest taxonomical diversity of the order. It summarizes recent knowledge about the number of genera and species and notes the fact that new species and/or even genera descriptions increase each year. It also addresses the most interesting mormyrid characteristic – the ability to generate and accept weak electric organ discharges that serve for the location of environment, prey or sexual partner detection, as well as for intra- and interspecific communication. It also points out that EODs are highly species-specific and represent an effective interspecific barrier. This likely involves an evolutionary force that speeds up the mormyrids' speciation rate and the origin of unique riverine species flocks. The paper also provides information on their artisanal fishery and threatened status in nature.