Velká kotlina v Hrubém Jeseníku bezesporu patří mezi nejvýznamnější botanické i zoologické lokality České republiky. Od 19. století se shromáždilo více poznatků o rostlinách i bezobratlých, méně již o horninách, vodě, sněhových a mikroklimatických poměrech. Přitom je zřejmé, že bohatství bioty úzce souvisí právě s pestrostí stanovištních podmínek. Dlouhodobý výzkum této jedinečné lokality odhalil mnoho nových skutečností a ekologických vazeb. Podařilo se řadu poznatků upřesnit a zasadit do širších souvislostí. Dlouhodobé sledování lokality také ukázalo, že se příroda Velké kotliny poměrně rychle mění, že lidské vlivy minulosti i současnosti měly a mají na některé její složky podstatný vliv. Další vývoj přírody této unikátní lokality není vůbec jasný, bez pečlivě připravených a experimentálně ověřených ochranářských zásahů se záchrana přírodních hodnot neobejde. Mnohé příčiny ztráty diverzity již dovedeme přesně formulovat, ale ne všechny dokážeme účinně eliminovat.

Seznam použité a doporučené literatury a doplňující materiály najdete v pdf souborech ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The Velká kotlina cirque in the Hrubý Jeseník Mts. is undoubtedly one of the most important botanical and zoological sites in the Czech Republic. Since the 19th century there has been more knowledge gathered about its plants and invertebrates and less about its rocks, water, snow, and microclimate. But it is clear that the richness of the biota is closely related to the diversity of habitat conditions. Long-term research on this unique site has revealed many new facts and ecological links. A number of findings have been clarified and put into a broader context. Observation of the site over many years has also shown that the nature of Velká kotlina is changing quite rapidly, and that human influences in the past and present have had a very significant effect on some of its components. Further development of this unique site is not at all clear; the preservation of its natural attributes cannot be accomplished without conservation interventions that are carefully prepared and verified through experiments. Many causes of the loss of diversity can already be accurately formulated, but not all of these can be effectively eliminated.