Ačkoli je známo, že diverzitu měkkýšů ovlivňuje nejvíc vápník a vlhkost prostředí, jejich výskyt je vázán na pravý labyrint dalších faktorů prostředí, které mají vliv na celkovou diverzitu měkkýšů na dané lokalitě. V prvním dílu pojednáváme o geodiverzitě, kterou si můžeme rozdělit na vliv vlastního geologického substrátu a vliv reliéfu. V tabulce podáváme přehled různých geologických substrátů podle jejich pozitivního nebo negativního vlivu na měkkýše.

Although it is known that mollusc diversi­ty is initially driven by calcium and humidity, its occurrence is linked to a labyrinth of other environmental factors that affect the diversity at any given site. In the first chapter we discuss geodiversity. This is divided into two parts: the influence of the geological background and the influence of the relief. In the table we give an overview of various geological substrates according to their positive or negative impact on molluscs.