Mám-li se krátce ohlédnout za uplynulým rokem, byl to pro mne rok, kdy jsem – vedle snahy o další zvyšování úrovně vědeckého výkonu Akademie věd České republiky a posílení její role ve společnosti – usilovala také o stabilizaci financování Akademie věd a jejích pracovišť. Jsem totiž přesvědčena, že česká věda, a to včetně Akademie věd jako její nejvýznamnější složky, potřebuje především stabilní a předvídatelný systém základního institucionálního financování.

Looking back briefly over the previous year, I find it was a time in which I endeavoured not only to further enhance the standard of scientific performance at the Czech Academy of Sciences and to bolster its role in society, but also to stabilize the funding for the Academy along with its institutes. This is because I am convinced that Czech science, including the Academy of Sciences as its most prominent component, primarily needs a stable and predictable system of basic institutional funding.