Článek přibližuje podivuhodné zeměpisné rozšíření párů blízce příbuzných taxonů alopatricky se vyskytujících na různých kontinentech: rodů Arapaima (Jižní Amerika) a Heterotis (Afrika); rodů Osteoglossum (Jižní Amerika) a Scleropages (jižní Asie, Austrálie); a nožovců podčeledí Notopterinae (Indie, jižní Asie) a Xenomystinae (Afrika). Dále blíže popisuje odhady doby oddělení těchto evolučních linií využitím molekulární fylogenie a kalibrace těchto výsledků pomocí datování známých fosilií, což představuje běžnou a velmi důležitou metodu v biogeografii, poskytující časový rámec pro časové určení těchto štěpení. Zde záleží na výběru molekulárních znaků, na výběru taxonů pro analýzu, rekonstrukčních modelů a postupů a omezení daná datací a taxonomickým zhodnocením fosilních nálezů. Ukazuje také, že jde o ryby s velmi bohatým paleontologickým záznamem počínajícím v pozdní juře a rané křídě, kde diverzita jejich fosilních rodů je daleko větší než rodů současných. Zeměpisné rozšíření těchto fosilních nálezů je daleko větší než rozšíření současných forem a může tak zpochybňovat dodnes uváděný gondwanský původ ostnojazyčných ryb.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This paper reports on the remarkable geographical distribution of closely related pairs of osteoglossiform taxa allopatrically distributed in different continents: genera Arapaima (South America) and Heterotis (Africa); genera Osteoglossum (South America) and Scleropages (south Asia, Australia); and featherfishes of the subfamilies Notopterinae (India, south Asia) and Xenomystinae (Africa). It also describes the time estimates of these evolutionary lineage separations using molecular phylogeny calibrated by fossil data, which is a very important and common method for the time determination of lineage splitting. This method depends on the selection of molecular markers, taxa selection for analyses, reconstruction models and restrictions from time estimates and the taxonomic evaluation of fossil records. The paper also introduces these fishes as the richest, with paleontological records beginning in the late Jurassic and early Cretaceous periods, where the diversity of fossil genera was much higher than extant ones. Geographical distribution of these fossils is much broader than that of extant forms and may cast doubt on the accepted origin of osteoglossiform fishes in Gondwana only.