První díl seriálu o dějinách biologických věd v uplynulých 100 letech představuje podstatné změny pro biologické vědy zejména v podobě rozšíření vysokoškolské a institucionální základny, vzniku nových vědeckých společností a časopisů a posílení vazeb mezi vědeckým výzkumem a rozvojem techniky po vzniku Československé republiky. Sleduje i změny, které přinesla nacistická okupace, druhá světová válka a zánik struktury německé vědy.

Citovaná a použitá literatura:

BÖHM, Rudolf, ed. 75 let vysokého veterinárního učení v Brně. Vysoká škola veterinární a farmaceutická, Brno, 1993.
Československá vlastivěda. Díl X. Osvěta. Masarykova akademie práce, Sfinx, Praha, 1931.
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750-1950. Archiv Akademie věd České republiky, Praha, 1997.
JANKO, Jan; TĚŠÍNSKÁ, Emilie, eds. Technokracie v českých zemích (1900–1950). Praha, Archiv Akademie věd České republiky, 1999.
JORDÁN, František, ed. Dějiny university v Brně. Universita J. E. Purkyně, Brno, 1969.
MÍŠKOVÁ, Alena; FRANC, Martin; KOSTLÁN, Antonín, eds. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Academia, Praha, 2010.
MÍŠKOVÁ, Alena; NEUMÜLLER, Michael. Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze). Práce z dějin české akademie věd B7, Praha, 1994.
NOVIKOV, Michail. Russkaja naučnaja organizacija i rabota russkich estestvoisspytatelej za granicej. Russkij svobodnyj universitet, Praga, 1935.
PETRÁŇ, Josef; KAVKA, František, eds. Dějiny Univerzity Karlovy, IV. Karolinum, Praha 1998.
VÁVRA, Miloslav. 150. výročí zemědělského učení v Brně. Vysoká škola zemědělská, Brno, 1966.
VINIKLÁŘ, Ladislav, ed. Vývoj české přírodovědy. Jubilejní sborník na paměť 60letého trvání Přírodovědeckého klubu v Praze 1869–1929. Přírodovědecký klub, Praha, 1929.

The first part of this series on the history of biological sciences over the last 100 years presents the substantial changes for biolo­gical sciences particularly in the form of the expansion of the higher education and in­stitutional base, the emergence of new re­search centres and journals and the bolste­ring of ties between scientific research and the development of technology following the establishment of the Czechoslovak Re­public. It also follows the changes brought about by the Nazi occupation, the Second World War and the subsequent dismantling of the German scientific establishment.