Přírodní památka Milíčovský les a rybníky je lokalita oblíbená pro pořádání školních exkurzí, ale vystavená mnoha negativním vlivům periferie velkoměsta. Představuje nejvýznamnější pražskou lokalitu obojživelníků, kteří na změny prostředí reagují citlivě. Jak se zde projevila formální ochrana území prakticky? Daří se zdejším populacím ohrožených druhů?

Doplňující tabulka doložených druhů obratlovců je v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Použitá a citovaná literatura:

ANDĚRA, Miloš. Savci (Mammalia) Prahy. Natura Pragensis, 2016, 23: 3-192.
FUCHS, Roman et al. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. ČSO, Praha, 2002.
FUNK, Andrej; DUŠEK, Aleš; GRÜNWALD, Jan. Ke Slatině za žábami a ptáky aneb Druhová pestrost na periferii velkoměsta. Živa, 2017, 1: 36-39.
HANEL, Lubomír, ANDRESKA, Jan. Ichtyofauna a rybářství Prahy: historie a současný stav. Natura Pragensis, 2015, 22: 3-127.
KEROUŠ, Karel. Studie výskytu tříd Amphibia a Reptilia v letech 1986–1993. Natura Pragensis, 1998, 13: 1-51.
KUBÍKOVÁ, Jarmila et al. Neznámá tvář Prahy. Příroda a rostlinstvo. Praha, Dokořán, 2014.
MORAVEC, Jiří. Vyjádření k žalobě a stanovisko k dopadu plánované bytové výstavby na stav lokální herpetofauny s přílohou Obojživelníci a plazi Přírodní památky Milíčovský les a rybníky a jejího nejbližšího okolí. Nepublikovaná zpráva, 2009.
NĚMEC, Jan, BÍLEK, Ondřej, ROM, Jiří. Chráněná území Prahy pravý břeh Vltavy. Pro 01/43 ZO ČSOP vydal Consult Praha, 2015.
PETŘÍK, Petr. Plán péče o přírodní památku Milíčovský les a rybníky na období 2010 až 2019. Depon. in AOPK ČR, 2008.
PETŘÍK, Petr. Plán péče o přírodní památku Milíčovský les a rybníky na období 2013 až 2022. Depon. in AOPK ČR, 2011.
PETŘÍK, Petr, ŠANDERA, Martin. Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí. Herpeta, Praha, 2015.
VÁVRA, Jiří. Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ. Milíčov – Skanska – Biologické hodnocení. Závěrečná zpráva. Aquatest, a.s., 2007.
Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) – https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
http://www.birds.cz/avif/
BioLib – https://www.biolib.cz/
http://hezkejm.sweb.cz/sanon/Sbornik_JM_II/VSJM%20Supplementum_1.pdf

The Milíčovský Forest and Ponds Natural Heritage Site is popular for school excursions, but on the outskirts of the city it is also exposed to numerous negative influen­ces. It is the most important Prague site for amphibians, which react in a very sensitive way to changes in the environment. How has the formal conservation of the territory here appeared in practice? Are the local po­pulations of endangered species thriving?