V roce 2019 vyhlásila Česká společnost ornitologická ptákem roku hrdličku divokou (Strpetopelia turtur). Dříve běžný pták se v posledních desetiletích dostal až na seznam druhů ohrožených vyhynutím, kde je zařazen v kategorii zranitelný. Akční plán ochrany druhu popisuje hlavní příčiny výrazného úbytku hrdliček, kterými je zejména intenzifikace zemědělství a změny v krajině na evropských hnízdištích, ale i na afrických zimovištích, a dále neudržitelný lov a nezákonné zabíjení ptáků na tahu přes Středomoří. Volbou hrdličky divoké chceme upozornit na potřebu změny hospodaření v evropské krajině tak, aby poskytovala prostor pro život pestré skladby rostlin a živočichů.

Citovaná literatura:

BAUM, Jiří. Ptactvo Velké Prahy. Orbis, 1941.
FISHER, Ian, et al. International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 to 2028). European Commission, 2018. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20Turtle-Dove.pdf
ŠŤASTNÝ, Karel; BEJČEK, Vladimír; HUDEC, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1996.

The Czech Society for Ornithology announced the European Turtle-dove (Streptopelia tur­tur) as the Bird of the Year 2019. This once widespread species has declined steeply across Europe and has recently been uplisted to Vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Species. An Interna­tional Species Action Plan identifies four causes of this decline: habitat changes in the European breeding grounds and in Africa, illegal killing and unsustainable hunting in the Mediterranean. To restore species numbers it is of primary importance to change the way farmland is managed in Europe and maintain the mosaic landscape on which the species depends.