Druhá polovina 19. století znamenala mimo jiné i rozvoj nejrůznějších ženských aktivit a jejich pronikání do světa vědy a techniky. Počátky byly těžké a největší boj, který ženy čekal, byl s předsudky společnosti, jež tolerovala ženské aktivity jen v rámci manželství a výchovy potomků. Politické, společenské i ekonomické podmínky změnám přály a ženy svou houževnatostí cestu ke vzdělání a vědě prosadily.

The second half of the 19th century meant among other things the development of va­rious female activities and their penetration into the world of science and technology. The beginnings were hard, and women greatly struggled with the prejudi­ces of a society that only tolerated women’s activities within marriage and children’s education. Political, social and economic conditions, however, were in favour of chan­ge, and women with perseverance pushed their way into education and science.