Historická ekologie představuje obor, který spojuje přírodní a humanitní vědy. Hlavním tématem je studium dlouhodobých interakcí člověka a přírody. Rozsah možností je dán propojením informací z různých oborů, hlavně historie, ekologie a archeologie. Důležité uplatnění nachází v ochraně přírody.

Citovaná a další použitá literatura:

BENEŠ, Jaromír. Počátky zemědělství ve Starém světě: pohled paleoekologie a environmentální archeologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. Episteme. Natura.
BIRKS, H. John B. Mind the gap: how open were European primeval forests? Trends in Ecology & Evolution, 2005, 20.4: 154-156.
BOHN, Udo, et al. Karte der natürlichen Vegetation Europas, Maßstab 1: 2 500 000. Bonn: Bundesamt für Naturschutz, 2000.
CARRIÓN, José S.; FERNÁNDEZ, Santiago. The survival of the ‘natural potential vegetation’concept (or the power of tradition). Journal of Biogeography, 2009, 36.12: 2202-2203.
CLEMENTS, Frederic Edward. Plant succession: an analysis of the development of vegetation. Carnegie Institution of Washington, 1916.
HÉDL, Radim. Úvod. In: JONGEPIEROVÁ, Ivana; PEŠOUT, Pavel; PRACH, Karel (eds.). Ekologická obnova v České republice II. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018, pp. 11–16.
MIKYŠKA, Rudolf, et al. Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Praha: Academia, 1968.
NEUHÄUSLOVÁ, Zdeňka, et al. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 1997.
PETŘÍČEK, Václav; MÍCHAL, Igor (eds.). Péče o chráněná území: Lesní společenstva. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1999.
PRŮŠA, Eduard. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2001.
SZABÓ, Péter. Historical ecology: past, present and future. Biological Reviews, 2015, 90.4: 997-1014.
SZABÓ, Péter; HÉDL, Radim. Advancing the integration of history and ecology for conservation. Conservation Biology, 2011, 25.4: 680-687.
SZABÓ, Péter, et al. Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe. Conservation Biology, 2017, 31.1: 150-160.
TÜXEN, Reinhold. Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung, Angewandte Pflanzensoziologie. 1956, 13: 5-42.
VERA, Frans W. M. Grazing ecology and forest history. Wallingford: CABI publishing, 2000.

Historical ecology is a discipline that integrates natural sciences and humanities. The main topics concern long-term interaction between humans and nature. The spectrum is defined by plausible combinations of information from various fields – primarily history, ecology and archaeology. An important application of this is found in nature conservation.