S ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), který je vázán na přirozeně meandrující potoky s čistou vodou a dostatkem rybí potravy, se můžeme setkat i v Praze na Vltavě a na řadě pražských potoků. Na některých potocích také hnízdí, ale musí se zde potýkat s množstvím problémů a rušivých vlivů spojených s městským prostředím. Revitalizacemi a různými úpravami břehů potoků často dochází k ubývání míst vhodných k hnízdění ledňáčků. Také odstraňování vegetace při údržbě vodních toků není pro ledňáčky příznivé, přichází tak o posedy potřebné k lovu ryb a o přirozený úkryt. Přes veškeré nesnáze zde dokážou úspěšně vyvést mladé, někdy dokonce i čtyřikrát během jedné hnízdní sezony.

Použitá literatura:

BirdLife International (2016). Alcedo atthis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22683027A89575948. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22683027A89575948.en. Downloaded on 3 May 2019.
ČECH, P. (ed.). Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 34. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. 1. vydání. Vlašim: 02/19 ZO Českého svazu ochránců přírody ALCEDO Vlašim, 2007.
Čtyroký, Pavel. Hnízdění ledňáčka říčního v Praze. Živa, 2000, 6: 276-277.

The Common Kingfisher (Alcedo atthis), a bird species associated with naturally meandering streams with clean water and plenty of fish food, can be found in Prague on the Vltava River and on many streams. The species also nests on some streams, but it has to deal with numerous problems and disturbances associated with the urban landscape. Revitalization and various modifications to river banks often result in the loss of nesting sites. Moreover, the removal of vegetation during the maintenance of streams is not favourable for the king­fisher, as it loses its low perches above the water needed for fishing and natural shelter. Despite all these difficulties, they can breed chicks successfully, sometimes four times during one breeding season.