Třetí díl seriálu o dějinách biologických věd v uplynulých 100 letech se zaměřuje na zoologii a s ní spřízněné obory v meziválečné době a za války. Vychází ze situace dvou českých zoologických škol (Antonína Friče a Františka Vejdovského), zaměřuje se na vývoj v obecné a systematické zoologii (Alois Mrázek, Julius Komárek), v parazitologii (Otto Jírovec), entomologii (Jan Obenberger), dále v hydrobiologii a dalších specializacích včetně přínosu německých zoologů (Carl Isidor Cori). Připomíná též počátky zoologických zahrad v Liberci a v Praze a další podoby rozsáhlé popularizace zoologických poznatků (Jiří Janda).

Citovaná a použitá literatura:

ČABART, Jan. Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958.
ČERNÝ, Walter. O vývoji a současném stavu československé ornithologie. Vesmír, 1955, 34.1: 3–4.
DYK, Václav. Vývoj české ichthyologie a ichthyopathologie. Vesmír 1955, 34.12: 335–336.
HAHN, Jaroslav. Literatura zoologická. In: Československá vlastivěda. Díl X. Osvěta. Praha: Masarykova akademie práce, Sfinx, 1931, str. 484–515.
HAMPL, Petr. Česká literatura o mravencích, in: týž. O mravencích a lidech. Sociomorfní projekce v dějinách myrmekologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018, str. 299–308.
HAMPL, Petr. Zoologický ústav Německé univerzity v Praze mezi válkami. Dějiny věd a techniky, 2018, 51.4: 241-262.
HERMANN, Tomáš; KLEISNER, Karel. Biolog Michail M. Novikov (1876–1965). Kapitola z dějin ruské vědy v emigraci. Český časopis historický, 2005, 103.2: 313–353.
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750-1950. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1997, s. 394–424.
KLEISNER, Karel. Chitin a čas. Poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900–1950). In: KOSTLÁN, Antonín, ed. Semináře a studie k dějinám vědy. Praha: Kabinet dějin vědy, 2009, s. 457–474 (Práce z dějin vědy, sv. 2).
KOLEŠKA, Zdeněk. Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící). Zprávy Československé společnosti entomologické (od r. 1993 Klapalekiana) 15–34, 1979–1998.
KOMÁREK, Julius. Zoologická věda v ČSR za posledních 10 let. Věda přírodní, 1929, 10: 82–87, 107–115.
KUBÍČEK, František. Zoologie. Dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2003 (Folia historica, 72).
KUDELA, Michael. Vývoj ochrany lesů v českých zemích v první polovině 20. století. Vědecké práce Zemědělského muzea, sv. 19, 1979, str. 135–150.
OPATRNÝ, Evžen; PETRUŠKA, František. Dějiny české zoologie. Stručné dějiny naší systematické zoologie a životopisy našich systematických zoologů. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998.
PFEFFER, Antonín. Ke stému výročí narození prof. dr. Julia Miloše Komárka. Živa, 1993, 41.1: 46–47.
Sborník zoologických prací věnovaných prof. Dr. Františku Vejdovskému k jeho 75. narozeninám. Praha: Královská česká společnost nauk, F. Řivnáč, 1925 [1926].
SKUHRAVÝ, Václav. Historie a současnost entomologie v Česku. Praha: ČZT, 2008.
WENIG, Jaromír. Nástin vývoje a dějin zoologie v Čechách. In: VINIKLÁŘ, Ladislav, ed. Vývoj české přírodovědy. Jubilejní sborník na paměť 60letého trvání Přírodovědeckého klubu v Praze 1869–1929. Praha: Přírodovědecký klub, 1929, str. 69–93.

The third part in the series on the history of biological sciences over the past 100 years focuses on zoology and associated fields in the interwar period and during the war. It is based on the situations of the two Czech zoological schools (of Antonín Frič and František Vejdovský), and focuses on developments in general and systematic zoology (Alois Mrázek, Julius Komárek), parasitology (Otto Jírovec), entomology (Jan Obenberger), hydrobiology and other specializations, together with input from German zoologists (Carl Isidor Cori). It also recalls the beginnings of the zoological gardens in Liberec and Prague, as well as other forms of extensive popularization of zoological knowledge (Jiří Janda).