Slané biotopy Soosu můžeme rozdělit do tří základních typů – slanomilné rákosové porosty, slaniskové trávníky a řídké porosty vysychavých částí křemelinového štítu. Botanicky nejcennější jsou slaniskové trávníky s výskytem hadího mordu maloúborného (Scorzonera parviflora) a sivěnky přímořské (Glaux maritima). Oba dva kriticky ohrožené druhy rostlin mají na Soosu nejbohatší populace v České republice.

Citovaná a použitá literatura:

BRABEC, Jiří; VELEBIL, Jiří (eds). Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, 2018.
GRULICH, Vít, et al. Red List of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 2012, 84.3: 631-645.
HÄRTEL, Handrij; LONČÁKOVÁ, Jarmila; HOŠEK, Michal (eds.). Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009.
HOSTIČKA, Miloš. Nástin květeny Soosu u Chebu. Československá ochrana prírody, Bratislava, 1967, 5:165-181.
HOSTIČKA, Miloš. Vegetační kryt. In: NESVADBOVÁ, J. [ed.]. Státní přírodní rezervace Soos. Inventarizační průzkum provedený v letech 1970–1978. Ms., pp. 48–77, Ms. [Depon. in: botanické oddělení Západočeského muzea v Plzni.]
CHYTRÝ, Milan (ed.). Vegetace České republiky: Vegetation of the Czech Republic. 1, Grassland and heathland vegetation. Travinná a keříčková vegetace. Praha: Academia, 2007, pp. 143-149.
KAPLAN, Zdeněk, et al. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia, 2015, 87.4: 417-500.
KAPLAN, Zdeněk, et al. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia, 2016, 88: 229-322.
KRÁSA, Petr. Plán péče o národní přírodní rezervaci Soos na období 2016–2023. Ms., 2016. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les, pracoviště Karlovy Vary.]
LHOTSKÁ-MEDLINOVÁ, M. Vegetační poměry Soosu u Františkových Lázní. Ms., 1952. [Disert. práce; depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha.]
SÁDLO, Jiří. Slaniska. In: CHYTRÝ, Milan; KUČERA, Tomáš; KOČÍ, Martin (eds.). Katalog biotopů České republiky [Habitat catalogue of the Czech Republic]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001, pp. 155-156.
SÁDLO, Jiří. Slaniska. In: CHYTRÝ, Milan, et al. (eds.). Katalog biotopů České republiky [Habitat catalogue of the Czech Republic], Ed. 2. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001, pp. 240-241.
SKALICKÝ, V. SPR Soos. Ms., 1979 [Výzkumná zpráva, strojopis z návštěvy území 25. 7. 1979, nepodepsaný; depon. in: NPR Soos.]

The salty habitats of the Soos National Nature Reserve (nearby Františkovy Lázně, West Bohemia) can be divided into three basic types – halophytic common reed stands, salt-marsh grasslands, and sparse stands of drying parts of the diatomaceous shield. Of those, the most botanically valuable are the salt marshes, with their occurrence of Scorzonera parviflora and the Sea Milkwort (Glaux maritima). The Czech Republic hosts a rich popula­tion of both of these critically endangered plant species.