Články publikované v tomto čísle Živy ukazují stálý zájem o bezpochyby největší osobnost naší vědy. Je třeba ale upozornit na jeden starý dluh – jsou tu nevydaná, a tak širšímu okruhu zájemců nepřístupná díla Jana Evangelisty Purkyně, v první řadě německé konspekty jeho univerzitních přednášek, které používal ve Vratislavi a zřejmě pak i v Praze (26 textů). Vedle nich jsou v archivech k dispozici třeba i české záznamy jeho přednášek a podobné materiály.

Citovaná a použitá literatura:


BARTŮŠEK, Václav. K problematice edice rukopisů z Purkyňovy pozůstalosti. In PURŠ, Jaroslav (ed.). PURŠ, Jaroslav. Jan Evangelista Purkyně in science and culture: scientific conference. Praha: ČSAV. Ústav československých a světových dějin, 1988, s. 1095-1107.
BERAN, Jiří (ed.). Soupis pramenů k životu a dílu Jana Evangelisty Purkyně uložených v československých archívech. Ústav československých a světových dějin ČSAV, Práce z dějin přírodních věd 22, 1987.
KRUTA, Vladislav; HORNOF, Zdeněk. Vydávání Purkyňových spisů . In: NĚMEC, Bohumil; MATOUŠEK, Otakar. Jan Evangelista Purkyně. Badatel národní buditel. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

The articles published in this issue of Živa indicate continuing interest in this the in­disputably greatest figure in Czech science, Jan Evangelista Purkyně. However, one old debt ought to be pointed out – Purkyně’s unpublished works, which are thus inaccessible to his broad potential public, particularly German digests of his university lectures, which he used in Wrocław and then evidently in Prague. The archives also offer, for example, Czech records of his lectures and similar material.