V české purkyňovské literatuře druhé poloviny 20. století se objevuje dvojí datování narození Jana Evangelisty Purkyně na základě dotazníku nalezeného v archivu Univerzity Karlovy. Purkyně, tehdy asistent anatomického ústavu, v r. 1822 uvedl, že se narodil 18. prosince. Autor prostudoval zachovanou rodinnou korespondenci a z dopisů Purkyňových synů Emanuela a Karla i vnuka Otakara dokazuje, že jediné správné datum Purkyňova narození je 17. prosinec 1787. Údaj ve zmíněném dotazníku je nepochybně Purkyňovým přehlédnutím, snad ovlivněným tím, že v následující odpovědi uvádí v datu promoce rok 1818, tedy rovněž dvě číslice 18.

Citovaná a použitá literatura:
ENGLOVÁ, Jana; TOMÍČEK, David. Jan Evangelista Purkyně: ke 140. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně a 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu severozápadních Čech. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009.
HAUBELT, Josef. Jan Evangelista Purkyně. Praha: Horizont, 1987.
KRUTA, Vladislav. J. E. Purkyně (1787–1869) physiologist: a short account of his contributions to the progress of physiology with a bibliography of his works. Prague: Academia, 1969.
MATOUŠEK, Otakar. J E Purkyněs Leben und Tätigkeit im Lichte der Berliner und Prager Archive. Nova Acta Leopoldina, 1961, 24: 109-129.
MATOUŠEK, Otakar; MATOUŠKOVÁ, Božena. Před 150 lety zemřela Julie Purkyňová. Časopis lékařů českých, 1985, 124: 824-826.
MATOUŠKOVÁ, Božena. Purkyňova studentská léta na lékařské fakultě. In: NĚMEC, Bohumil; MATOUŠEK, Otakar. Jan Evangelista Purkyně. Badatel národní buditel. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, s. 35-45.
MICHL, J. Auplný literárnj létopis čili Obrazy slowesnosti Slowanův nářečí českého. nákladem vlastním, Praha, 1839. citováno dle Sajner J. Neznámý životopis Jana Ev. Purkyně. In: NĚMEC, Bohumil; MATOUŠEK, Otakar. Jan Evangelista Purkyně. Badatel národní buditel. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, s. 181-182.
PODLIPSKÁ, Sofie. Jan Purkyně. In: NĚMEC, Bohumil; MATOUŠEK, Otakar. Jan Evangelista Purkyně. Badatel národní buditel. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, s. 146-156.
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy – Opera Omnia XIII. Praha: Nakladatelství Academia, 1985.
RIEGER, František Ladislav. Slovník naučný. Praha: Kober a Markgraf, 1860.
ROZSÍVALOVÁ, Eva. Jan Evangelista Purkyně. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.
ROZSÍVALOVÁ, Eva. Jan Evangelista Purkyně a Libochovice. Časopis lékařů českých, 1987, 126: 1369-1372.
ROZSÍVALOVÁ, Eva; NIKLÍČEK, Ladislav. Život Jana Evangelisty Purkyně. In TRÁVNÍČKOVÁ, Eliana. Jan Evangelista Purkyně – život a dílo. Praha: Avicenum, 1986, s. 9-99.

In the Czech literature on Jan Evangelista Purkyně from the latter half of the 20th century there are two dates given for his birth, based on a questionnaire found in the Charles University Archive. As an assistant at the Anatomical Institute in 1822 Purkyně stated that he was born on 18 December. The author of this article has studied the surviving family correspondence and demonstrates from letters written by Purkyně’s sons Emanuel and Karel and his grandson Otakar that the only correct date for the birth of J. E. Purkyně is 17 December 1787. The information in this questionnaire undoubtedly stem from an oversight on the part of Purkyně, perhaps due to the fact that in the following answer he gives 1818 as his graduation year, i.e. two 18s.