V červenci 2019 si připomínáme 150. výročí jednoho z nejvýznamnějších českých vědců – Jana Evangelisty Purkyně. Česká lékařská společnost připravila publikaci pro laickou veřejnost a komiks pro mládež. Připomínáme jevy pojmenované po tomto ve světě velmi známém českém vědci, ale i politikovi a občanu. Připomínáme také zajímavosti o tom, jak J. E. Purkyně zmiňuje Božena Němcová ve své knize Babička.

Citovaná literatura:

NĚMCOVÁ, Božena. Babička. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.
FRIČ, Josef Václav. Paměti 1. Praha, 1885, s. 265-284.
KOSATÍK, Pavel. České snění. Praha: Torst, 2010, s. 140.

In July 2019 we commemorate the 150th an­niversary of one of the most prominent Czech scientists – Jan Evangelista Purkyně. The Czech Medical Association has prepared a publication for the lay public and comics for younger readers. We commemorate the phenomena named after this world-famous Czech scientist, politician and citizen. We also recall the interes­ting fact that J. E. Purkyně is mentioned in the book Babička (The Grandmother) written by Božena Němcová.