Jan Evangelista Purkyně představuje výjimečně silnou osobnost nadanou v širokém spektru zájmů a schopností. To patrně přispělo k rozrůznění a rozšíření tvůrčích vloh v dalších generacích rodu Purkyňů. Článek se zabývá dráhou jeho staršího syna Emanuela, který je deklarován jako zakladatelský předchůdce oboru geobotanika (ekologická botanika), a vnuka (v linii jeho mladšího syna Karla), Cyrila, který byl geologem, resp. palebotanikem.

Citovaná a použitá literatura:

DOMIN, Karel. Rostlinogeografické roztřídění české květeny podle prof. Em. Purkyně. Časopis Musea Království Českého, 1914; 88: 423-429.
DOMIN, Karel. Názor Emanuela Purkyně na vliv exposice. Věda přírodní, 1940-1941, 20: 189-190.
KETTNER, Radim. Cyril Purkyně. Praha: Česká akademie věd a umění, 1938, 50 s.
KOKEŠ, Otakar. Dr. Emanuel Purkyně (Nar. 17. XII. 1831, zemřel 23. V. 1882). Živa, 1962, 10.6: 210-212.
KOŘÍNKOVÁ, Marie. Příspěvek k poznání Emanuela Purkyně. In NĚMEC, Bohumil; MATOUŠEK, Otakar. Jan Evangelista Purkyně. Badatel a národní buditel. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, s. 201-206.
KREČMER, Vladimír. Příspěvek k historii užité meteorologie (osobnost dr. Emanuela Purkyně). Meteorologické zprávy. 1963, 16.1: 8-13.
KREČMER, Vladimír. Hodnocení díla Dr. Emanuela Purkyně (1831-1882) a uctění jeho památky. Meteorologické zprávy. 1982, 35.5: 157.
POKORNÁ-PURKYŇOVÁ, Růžena; PURKYNĚ, Karel. Život tří generací: vzpomínky na velké Purkyně: listy a články Karla Purkyně. Praha: Výtvarný odbor Umělecké besedy, 1944, 391 s.
PURKYNĚ, Cyril. Přírodovědci o sobě. Vesmír. 1932, 6.10: 166-168.
PURKYNĚ, Cyril. Geologie okresu plzeňského: [vysvětlivky ku Geologické mapě zastupitelského okresu plzeňského]. Plzeň: Okresní výbor, 1913. 137 s.
PURKYNĚ, Emanuel. Anleitung zur pflanzengeographischen Schilderung einzelner Florenbezirke in Böhmen. Lotos. 1864; 10: 23-37.
PURKYNĚ, Emanuel. Rozšířenost českých sosnovitých rostlin v evropském Rusku. Živa, 1859, 7.3: 129-142.
PURKYNĚ, Emanuel. Květena slovenská u porovnání s Květenou českou. Živa, 1859, 7.4: 242-261.
SLAVÍK, Bohumil. Emanuel Purkyně – průkopník rostlinné geografie v Čechách. Živa, 1983, 31.2: 60-61.

Jan Evangelista Purkyně was an extraordinarily strong personality blessed with a broad range of interests and abilities. This probably contri­buted to the rich differentiation and distribution of creative talents in the next generations of Purkyně descendants. This article deals with his elder son, Emanuel, often called the founding father of geobotany (ecolo­gical botany), and grandson (in his younger son Karel’s line), Cyril (a paleobotanist).