Když před sto lety procházel jeden z našich nejlepších botaniků Karel Domin tehdejší krajinou Soosu, popisoval ji na mnohých místech jako „rašelinné pláně, místy holé, lučinaté“. Jak moc se od té doby změnila tvář tohoto území, se každý může přesvědčit při toulkách po naučné stezce, ale i v rozsáhlých okolních partiích mokřadů a lesů. Křovinné a stromové porosty stačily za tu dobu uchvátit nejen rašeliniště a slatiniště, ale i enklávy potočních niv a rozlehlé, dříve obhospodařované vlhké louky. Sukcesní vývoj, spolu s ubýváním vody z krajiny, má za následek významný ústup konkurenčně slabších světlomilných druhů, jehož jsme svědky i v současnosti. V krajině Soosu však nalezne­me též biotopy nové, lidskou činností ovlivněné, mnohdy pozoruhodné a někdy rozporuplné. Na většině z nich se naopak můžeme setkat s přibýváním dříve nezaznamenaných druhů a dochází tak k druhotnému obohacování rozmanitosti místní flóry. Nakolik mohou noví přistěhovalci ovlivnit zdejší vývoj vegetace, teprve poznáváme, ale jak pestrá dokáže být mozaika biotopů v národní přírodní rezervaci Soos a jejím okolí, se pokusíme nastínit ještě dnes. Celkový počet taxonů vyšších cévnatých rostlin rostoucích a historicky udávaných v území Soosu a jeho těsném okolí je 746. Z toho jsme jich 683 aktuálně potvrdili a o dalších 63 máme historické, často pouze literární údaje. V současné době v NPR Soos a okolí roste 24 zvláště chráněných druhů rostlin.

Citovaná a použitá literatura:
BRABEC, Jiří; VELEBIL, Jiří (eds). Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, 2018.
BUSINSKÝ, Roman. The genus Pinus L., pines: contribution to knowledge. A monograph with cone drawings of all species of the world by Ludmila Businská. Acta Pruhoniciana, 2008, 88: 1-126.
BUSINSKÝ, Roman. Borovice blatka v novém pojetí [A new concept in bog pine]. Zprávy České botanické společnosti, 2009, 44: 35-43.
DOMIN, Karel. O variabilitě vstavače úzkolistého (Orchis traunsteineri Saut.) na novém českém nalezišti. Věstník Královské české společnosti nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká, 1925. 9: 1-9.
GRULICH, Vít, et al. Red List of vascular plants of the Czech Republic, 3rd edition. Preslia, 2012, 84.3: 631-645.
KUBÁT, Karel. Dactylorhiza Nevski – prstnatec. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka; CHRTEK, Jindřich jun.; KAPLAN, Zdeněk (eds). Květena České republiky 8. Academia, 2010, pp. 502-523.

Peat bogs and peat forests host a large number of rare plants in Soos. The remarkable diversity of the local flora is enhanced by the mosaic of other habitats, such as salt marshes, wet or dry meadows, aquatic habitats, field edge plants, as well as allochthonous plants. In total, 746 plant species are reported from the area and its close surroundings. Of these, 683 have been confirmed by field survey and 63 of them only have historical data.