Antropogenní stanoviště často představují v krajině nečekanou příležitost pro ochranu přírody. Jen je potřeba dodržovat určité zásady a spíše nechat pracovat přírodní procesy samovolně, za občasného usměrnění. Tyto závěry můžeme dělat na základě sukcesní databáze, kterou se nám v posledních letech podařilo vytvořit. Ohrožené druhy tvořily čtvrtinu ze všech zachycených druhů.

Citovaná a použitá literatura:

GRULICH, Vít, et al. Red List of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 2012, 84.3: 631-645.
HODAČOVÁ, Darina; PRACH, Karel. Spoil heaps from brown coal mining: technical reclamation versus spontaneous revegetation. Restoration Ecology, 2003, 11.3: 385-391.
KIRMER, Anita, et al. Guidlines to establishment flower-rich structures in urban and rural areas. 2019. Dostupné online na restoration-ecology.eu
KOVÁŘ, Pavel (ed.). Natural recovery of human-made deposits in landscape (Biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems). Praha: Academia, 2004.
PRACH, Karel, et al. Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 series. Applied Vegetation Science, 2014, 17.2: 193-200.
PYŠEK, Petr, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic: checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia, 2012, 84.2: 155-255.
ŘEHOUNEK, Jiří, et al. (eds.). Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. 2. přepracované vydání. České Budějovice: Calla a Přírodovědecká fakulta JU, 2010.
ŘEHOUNKOVÁ, Klára, et al. Additional disturbances as a beneficial tool for restoration of post-mining sites: a multi-taxa approach. Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23.14: 13745-13753.
SPITZER, Karel; BUFKOVÁ, Ivana. Šumavská rašeliniště. Vimperk: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 2008.
TROPEK, Robert; ŘEHOUNEK, Jiří. Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. České Budějovice: Entomologický ústav AV ČR a Calla, 2011.
PRACH, Karel. Antropogenní stanoviště – Úvod. In: JONGEPIEROVÁ, Ivana; PEŠOUT, Pavel; PRACH, Karel (eds.) Ekologická obnova v České republice II. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2018.

Human-disturbed habitats may present an unprecedented opportunity for nature conservation in the landscape. However, we have to follow certain rules, e.g. to allow natural processes to run their course and only occasionally correct them. These conclusions are supported by the study of spontaneous vegetation succession and the Database of Successional Series that we have developed in the last few years. Threatened species represented one-quarter of all species present in the database.