Druhová bohatost ptačí fauny slouží jako ukazatel biodiverzity různých typů území: zemědělské krajiny (dlouhodobé změny ptačích populací od období kolektivizace zemědělství do současnosti), vodních toků a rybníků (ovlivnění technickými úpravami), lesů (příklady z lesních porostů silně postižených a zcela zničených průmyslovými imisemi). Článek poukazuje na zhroucení populací ptáků zemědělské krajiny po vstupu České republiky do Evropské unie. Rozebírá biotickou a funkční homogenizaci ptačí fauny v souvislosti s vysazováním nepůvodních druhů a se synantropizací. Z praktického hlediska upozorňuje na Evropský indikátor polních ptáků přijatý jako strukturální indikátor EU, který měří kvalitu životního prostředí v členských zemích, a na Index volně žijících ptáků používaný Ministerstvem životního prostředí v rámci Strategie udržitelného rozvoje ČR jako jediný indikátor biodiverzity.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The species-richness of birds is introduced as a biodiversity indicator in different types of countryside: agricultural landscape (long-term changes in farmland bird populations from the times of collective agriculture up to the present day), water streams and ponds (influences of technical changes in these habitat types), forests (examples from forests heavily affected and totally damaged by industrial emissions). The collapse of farmland bird populations in the Czech Republic following European Union accession is stressed. Biotic and functional homogenization is discussed in relation to introduced bird species and to the synantropization. From the practical standpoint the EU Structural Farmland Bird Index and the Index of Wild Birds in the Czech Republic is highlighted.