Článek poukazuje na skutečnost, že endemických druhů sladkovodních ryb je v Evropě více než 200, tedy více než třetina jejich taxonomické druhové diverzity. Přesné číslo však udat nelze, protože intenzivní ichtyologický průzkum evropských vod stále pokračuje a objevují se stále nové druhy. Text dále upozorňuje na paleohistorické příčiny jejich endemismu, tedy ke konci miocénu při Messinské krize salinity (vyslazení) Středozemního moře (zhruba před 5 milióny let) a snížení hladiny světového oceánu při maximu posledního zalednění (asi před 18 tisíci lety). Tyto události pak formovaly několik rozdílných faunistických oblastí vysokého endemismu v okolí Středozemního moře, z nichž nejbohatší na endemické druhy či dokonce rody ryb je Iberský poloostrov a Balkán. Vyšší zastoupení endemitů mají rovněž jezera v okolí Alp či velká postglaciální jezera severu Evropy. Článek je doprovázen příklady endemických druhů, či dokonce rodů jednotlivých oblastí v okolí Středozemí i jinde.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This contribution points to the fact that European freshwater fish fauna include more than 200 endemic species, which is more than one third of the species taxonomic diversity. The precise number is not yet possible to report because intense ichthyological surveys continue and new species are still being discovered. The paper then describes some paleohistorical events that shaped this endemism, i.e. the Messinian salinity crisis in the Mediterranean Sea (its freshwater phase, some 5 million years ago) and the lowering of the ocean level during the last glacial maximum (approximately 18 thousand years ago). These events shaped several different and distinct faunistic areas with high endemism levels around the Mediterranean Sea where the most endemic species or even genera occur in the Iberian and Balkan peninsulas. Higher endemism among fishes is also found in peri-alpine lakes and large postglacial lakes in northern Europe. Examples of endemic fish species or even genera in particular regions around the Mediterranean Sea or elsewhere are included in this review.