Centra druhové bohatosti a endemismu suchozemských plžů jsou soustředěna v Alpách, Karpatech a ve vápencových oblastech Středozemí. Střední Evropa není zrovna bohatá na endemické druhy plžů, nicméně se tu vyskytuje pět endemických taxonů, a sice jeden druh – Bulgarica nitidosa, a čtyři poddruhy – Pestasina unidentata bohemica, Cochlodina dubiosa corcontica, Vestia ranojevici moravicaCochlodina cerata opaviensis. Všechny se vyskytují izolovaně daleko od zdrojových populací, kam se dostaly pomocí dálkových výsadků.

Citovaná a použitá literatura:

HORSÁK, Michal; JUŘIČKOVÁ, Lucie; PICKA, Jaroslav. Měkkýši České a Slovenské republiky. Zlín: Nakladatelství Kabourek, 2013.
TLACHAČ, Pavel; PETRUSEK, Adam; JUŘIČKOVÁ, Lucie. Taxonomické postavení, biologie a ekologie poddruhu suchozemského plže Cochlodina dubiosa corcontica (Mollusca: Gastropoda: Clausiliidae) endemického pro Krkonoše. Opera Corcontica, 2018, 55: 65-85.

Hotspots of land snail species diversity and endemism are concentrated in the Alps and Carpathians and the Mediterranean limestone areas. Central Europe is not an area of high endemism of terrestrial gastropods. However, there are five endemic taxons of land snails in the Czech Republic – one species Bulgarica nitidosa and four subspecies Petasina unidentata bohemica, Cochlodina dubiosa corcantica, Vestia ranojevici moravica and Cochlodina cerata opaviensis. All of them occur in areas remotely isolated from the source populations probably via long distance distribution.