Nejméně pět různých taxonomických pojetí borovice blatky, ohroženého subendemitu České republiky, a jejích příbuzných v rámci agregátu borovice kleče (Pinus mugo) bylo preferováno okolo přelomu 20. a 21. století. V článku jsou představeny okolnosti a důvody tohoto nesouladu a ukázán moderní koncept založený na komplexní analýze terénního studia, literatury a historických herbářových dokladů.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

At least five different taxonomic concepts of the bog pine, an endangered subendemic of the Czech Republic, and its relatives within the Pinus mugo complex were preferred around the turn of the 20th and the 21st centuries. The circumstances be­hind, and reasons for this discrepancy are presented and a modern conception is shown, based on a complex analysis of a field study, literary data and historical herbary evidence.