Většina parazitických výtrusovců obsahuje nefotosyntetický plastid. Přítomnost této organely naznačuje, že se tito obligátní paraziti vyvinuli z řas. Chromeridní řasy (chromeridi) jsou nejbližšími známými fototrofními příbuznými výtrusovců. Studium chromeridů umožňuje stopovat evoluční přeměnu fototrofní řasy ve smrtícího parazita.

Most apicomplexans contain nonphotosynthetic plastid. The presence of this or­ganelle suggests that these obligate para­sites have evolved from a photosynthetic alga. Chromerids are the closest known phototrophic relatives to apicomplexans. Investigation of chromerids allows the evolutionary transition of a phototrophic alga to be traced to the deadly parasite.