Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) je ptačí druh, který k úspěšnému hnízdění potřebuje dvě podmínky, volný přístup do alespoň z části chráněných objektů a přítomnost živých zvířat v těchto objektech. Pokud jsou tyto podmínky splněny, vytváří vlaštovka i velmi početné kolonie. Ptáci se snaží zahnízdit i v nepříliš typických objektech, pokud jsou v nich živá zvířata. Naopak i velmi vhodné objekty opouštějí, pokud jsou prázdné.

The Barn Swallow (Hirundo rustica) is a bird species that requires two conditions for successful nesting: free access to at least partially protected man-made structures and the presence of live animals in them. If these conditions are met, the species can actually build very large colonies. The birds also tries to nest in not so typical man-made structures if there are live animals in them. On the other hand, they leave even very suitable premises if they are empty.