Denní motýli i další hmyz ze současné krajiny rychle mizí. Populace lokálně nebo regionálně vyhynulých druhů můžeme navrátit pomocí reintrodukcí. Ty ale musejí být provedeny uvážlivě a zodpovědně. Nejdůležitější je rekonstrukce původních biotopů. Reintrodukované druhy je potřeba chápat jako druhy deštníkové a vlajkové, s péčí o jejich biotopy dojde k zásadnímu zvýšení biodiverzity v místě výsadku. Pečlivě musí probíhat výběr donorské lokality pro reintrodukci s ohledem na její velikost a genetickou příslušnost. Nezbytný je záznam celého průběhu průběhu reintrodukce včetně následného monitoringu.

Citovaná a použitá literatura:
BENEŠ, Jiří, et al. Zpráva o stavu země: Odhmyzeno. Vesmír, 2009 (88), 6: 386-389.
BENEŠ, Jiří (ed.). Databáze Mapování motýlů České republiky. Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, 2019.
EWEN, John G., et al. (ed.). Reintroduction biology: integrating science and management. John Wiley & Sons, 2012.
HEJDA, Radek; FARKAČ, Jan; CHOBOT, Karel. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates]. Příroda, Praha, 2017, 36: 1-612.
IUCN/SSC. Guidelines for reintroductions and other conservation translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Comission, 2013, viiii + 57 pp.
SEDLÁČEK Ondřej; BENEŠ, Jiří; KONVIČKA, Martin. Kodex pro reintrodukce denních motýlů v ČR. Nepublikováno, 2011. Dostupné on-line http://uzrhv.af.mendelu.cz/wcd/w-af-uzrhv/zoo/zoo_aktuality/a_konference/kodex_reintrodukce.pdf

Butterflies and other insects disappear quickly from our landscape. Populations of locally or regionally extinct species can be restored by reintroductions. However, these must be performed with caution and responsibility. The most important is the re­construction of the original natural habitats. Reintroduced species should be understood as umbrella and flag species, which help to increase general biodiversity via their habitat management. The selection of the donor site population for reintroduction must be carried out carefully with regard to phylogeography and adequate size to avoid its extinction. It is necessary to record the entire course of the reintroduction, including subsequent monitoring.