Pátý díl seriálu o dějinách biologických věd v uplynulých 100 letech se zaměřuje na problematiku výzkumu dědičnosti a ustavení oboru genetiky v meziválečném období. Připomíná hlubší tradici, spojenou se zakladatelskou prací Gregora Johanna Mendela, a hlavní osnovu tvoří recepce a rozvoj tzv. mendelismu. Článek představuje zejména dvě hlavní školy genetického výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze: na přírodovědecké fakultě navazoval na Vejdovského cytologickou školu (B. Němec, A. Brožek, K. Hrubý ad.), na lékařské fakultě na rozsáhlou zakladatelskou práci V. Růžičky (J. Kříženecký, B. Sekla ad.) Text dále vyzdvihuje rezistenci československé vědecké obce od 30. let vůči ideologickému zneužití genetiky nacistickým režimem a poválečné završení institucionalizace nového biologického oboru.

Citovaná a použitá literatura:
ILTIS, Hugo. Race, Genetics, and Science: Resisting Racism in the 1930s (foreword by Ondřej Dostál, introduction by Paul Weindling). Masaryk University, Brno, 2017.
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750–1950. Archiv Akademie věd České republiky, Praha, 1997, str. 421–424.
NEČÁSEK, Jan. Development of Genetics in Czechoslovakia. Folia Mendeliana 8, 1973, str. 348–352.
OREL, Vítězslav. Gregor Mendel a počátky genetiky. Academia, Praha, 2003.
SCHMUHL, Hans-Walter (ed.). Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten vor und nach 1933 (= Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bd. 4), Gottingen, 2004.
ŠIMŮNEK, Michal V. Ein neues Fach. Die Erb- und Rassenhygiene an der Medizinischen Fakultät der Deutschen Karls-Universität Prag 1939–1945. in: KOSTLÁN, Antonín (ed.). Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939–1945 (= Práce z dějin vědy, sv. 9), Praha 2004, s. 190–316.
ŠIMŮNEK, Michal V. Eugenics, Social Genetics and Racial Hygiene: Plans for the Scientific Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, 1900–1925. in: TURDA, Marius; WEINDLING, Paul (eds). Blood and Homeland. Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe 1900–1940, Budapest – New York, 2004, s. 145–166.
ŠIMŮNEK, Michal V., et al. Mendelism in Bohemia and Moravia, 1900–1930. Collection of Selected Papers (= Wissenschaftskultur um 1900, Bd. 6), Stuttgart, 2010.
ŠIMŮNEK, Michal V., et al. The Mendelian Dioskuri. Correspondence of Armin with Erich von Tschermak-Seysenegg, 1898–1951 (= Studies in the History of Sciences and Humanities, vol. 27). Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences, Prague, 2011.

The fifth part of this series on the history of biological sciences over the last 100 years focuses on the issues surrounding heredity and the establishment of the field of genetics during the interwar period. It recalls the deeper tradition associated with the founding work of Gregor Johann Mendel, and a primary outline encompasses the reception and development of "Mendelism". In particular this article presents the two main schools of genetic research at Charles University in Prague: it refers to the Vejdovský cytological school (e.g. with B. Němec, A. Brožek and K. Hrubý) at the Natural Science Faculty, and the extensive foundational work of V. Růžička (e.g. with J. Kříženecký and B. Sekla) at the Medical Faculty. The text also highlights the resistance of the Czechoslovak scientific community from the 1930s to the ideological misuse of genetics by the Nazi regime and the culmination of the postwar institutionalization of the new biological discipline.