V prvním dílu tohoto seriálu jsou popsány dějiny české a slovenské malakozoologie od jejích počátků v polovině 19. století. Vyvrcholením nejstaršího období je zásadní dílo Josefa Uličného Měkkýši čeští. Meziválečné období charakterizuje především rozporuplná osobnost Jaroslava Petrboka. Po druhé světové válce se pak na scéně objevuje Vojen Ložek a vrcholem tohoto období je jednak Klíč československých měkkýšů z roku 1956 a jednak dílo zabývající se kvarterními měkkýši Quartermollusken der Tschechoslowakei z roku 1964.

S tématem související články v Živě:

Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 1–4 (2001, 1–4)

Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení (2014, 3)

Faunistika pro 21. století II. Přínos faunistiky k poznání naší přírody a krajiny a výhledy do budoucna (2014, 4)

Za šneky do podzemí Národního muzea (2015, 5: C)


The first part of this series describes the history of Czech and Slovak malacozoology since its beginnings in the mid-19th century. The culmination of this oldest period is the seminal publication by Josef Uličný Molluscs of Czechia. The interwar period is characterised mainly by the contradictory personality of Jaroslav Petrbok. After the Second World War, Vojen Ložek appeared on the scene and this period culminated in his work The Key to Czechoslovak Molluscs (1956) and Quartermollusken der Tschechoslowakei (1964).