Literatura:
Akademická příručka českého jazyka, 2., upravené a rozšířené vydání. Academia, Praha 2019 (APČJ)
Akademický slovník současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz) (hesla od písmen A, B)
ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, ÚNMZ, Praha 2014
Daneš, F.: Faktor Rh // Rh-faktor // Rh faktor. Naše řeč 68 (1985), č. 4, s. 176–182
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005
Pravidla českého pravopisu, školní vydání, Fortuna, Praha 1999
Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1994
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994
Technický slovník naučný (Encyklopedický dům, Praha 2001–2005)
Velký psychologický slovník (Portál, 2010)
Vokurka, M., Hugo, J. a kol.: Velký lékařský slovník (Maxdorf, 2002)

Internetová jazyková příručka

Pomocné zdroje: Český národní korpus
internetový vyhledavač Google