Nepřehlédnutelnými průvodci živinami málo kontaminovaných mokřadů jsou velcí a nápadně zbarvení pavouci rodu Dolomedes z čeledi lovčíkovití (Pisauridae), konkrétně lovčík vodní (D. fim­briatus) a lovčík mokřadní (D. plantarius), kteří byli nedávno zvoleni evropskými pavouky roku 2020. Lovčíky rodu Dolomedes u nás nalezneme v prosluněných litorálních porostech u stojatých nebo pomalu tekoucích vod. Vegetace bývá na takových místech tvořena vysokými ostřicemi. Tyto biotopy se dnes nacházejí především u rybníků, před regulací říčních toků byly časté u slepých a mrtvých ramen. Někdy však lovčíkům stačí opravdu malé vodní plochy, které tvoří součást rašelinišť nebo mokrých luk. Vždy jde o mezo­trofní či oligotrofní mokřady; eutrofizace přinášející znečištění vody a zahušťování vegetace vede k jejich vymizení. Jsou schopni osídlovat i náhradní biotopy vytvořené člověkem, např. mokřady vznikající v opuštěných pískovnách a na vytěžených rašeliništích. Těžištěm výskytu lovčíka vodního jsou u nás nížiny a střední polohy, spíše vzácně se vyskytuje i v ho­rách, v nižších polohách kvůli většímu zatížení polutanty vymírá. Lovčík mokřadní byl u nás dlouhou dobu znám pouze z litorálů rybníků na Třeboňsku, Dokesku a Děčínsku. V relativně nedávné době byl objeven u řek na Českobudějovicku a v zoologicky tradičně dobře prozkoumaných oblastech jižní Moravy, v Podyjí a na Břeclavsku. Je tedy možné, že tento vzácný teplomilný druh u nás sice vlivem znečištění ztrácí biotopy, ale zároveň mu globální oteplová­ní umožňuje kolonizovat nové lokality. Litorální porosty, které jsou domovem těchto pavouků, je nutné chránit proti přímé likvidaci při inženýrských úpravách krajiny. Zároveň by bylo vhodné omezit používání hnojiv a pesticidů v do­statečně širokém ochranném pásmu. Vzhledem k tomu, že jde o světlomilné druhy, navíc vázané na otevřenou vodní hladinu, je potřeba na břehových porostech s jejich výskytem bránit sukcesi, odstraňovat vyšší dřeviny, mozaikovitě vysekávat bylinnou litorální vegetaci a obnovovat vodní plochy postižené zazemňováním.

Použitá literatura a internetové odkazy:

KŮRKA Antonín, et al. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015.
ŘEZÁČ Milan. Mapa rozšíření Dolomedes fimbriatusDolomedes plantarius v České republice. In: ZICHA O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 16. 2. 2020. Dostupné on-line: Dolomedes fimbriatusDolomedes plantarius

Biological Library – BioLib

Česká arachnologická společnost

The species Dolomedes fimbriatus and D. plantarius (Araneae: Pisauridae) occur in open littoral vegetation of mesotrophic and oligotrophic wetlands. Omnipresent eutrophication of landscape causes pollution in water, an increase in vegetation density, and consequently the extinction of these spiders. Their disappearance is especially evident in lowlands whith the most intense farming, which causes eutrophication. Interestingly, suitable wetlands can evolve in abandoned sand-pits or in peat-mining areas with exposed substratum uncontaminated by agricultural fertilisers. Dolomedes plantarius was newly found in some hitherto well-researched areas, which might be a consequence of the slight range expansion allowed by global warming. Sites of Dolomedes spiders should be protected by establishing zones where usage of fertilisers and pesticides will be eliminated. Furthermore, their sites should be protected from overgrowth by woody vegetation, the littoral vegetation should be cut regularly and small ponds restored.