Prudký rozvoj české vědy od 80. let 19. století byl provázen četnými spory a polemikami, v nichž se řešily zásadní otázky vědeckého charakteru. Do tzv. sporů o principie přírodovědeckého poznání se zapojila řada předních vědců, jakými byli organický chemik Bohuslav Raýman, fyziolog František Mareš, fyzikální chemik František Wald a v neposlední řadě i filozof Tomáš Garrigue Masaryk. Stať analyzuje složité peripetie polemik, v nichž se řešila podstata biologických procesů, význam vědeckých faktů a teorií, interpretace vědeckých výsledků a jiné otázky. Poukazuje též na aktuální platnost některých sporů, které ve svých důsledcích zasáhly i do soutěže o mocenské pozice v hierarchii vědy.

Použitá a citovaná literatura:

HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; NOSÁKOVÁ, Jana; SVOBODNÝ, Petr. Přehled dějin výuky biologických věd na pražské lékařské fakultě [An Overview of the Teaching of Biology at the Faculty of Medicine in Prague]. Acta Universitatis Carolinae–Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 1987, 27.2: 21-53.
JANKO, Jan. Věda jako moc. Ke sporům českých přírodovědců na přelomu 19. a 20. století. Dějiny věd a techniky, 1993, 26: 181-195.
JANKO, Jan. Raýmanovy koncepce vědy. Práce z dějin Akademie věd, 2011, 3(2), 225-232.
JANKO, Jan. K výročí Bohuslava Raýmana. Živa, 2011, 1: I-II.
MAREŠ, František. Idealism a realism v přírodní vědě. Praha: František Řivnáč, 1901.
MAREŠ, František. Konec sporu o idealism a materialism v přírodní vědě, který pozvedli B. Raýman a T. G. Masaryk. Praha: K. Bellmann, 1903.
MASARYK, Tomáš, Garrigue. Prof. fysiologie Frant. Mareš, Idealism a realism v přírodní vědě, 1901. Naše doba, 1901, 8: 702-703.
MASARYK, Tomáš, Garrigue. Dodatek redakční. Naše doba, 1902, 9: 293.
RAÝMAN, Bohuslav. Ku spisu p. Prof. Mareše: Idealism a realism v přírodní vědě. V Praze 1901. Živa, 1901, 11: 186-188.
RAÝMAN, Bohuslav. Přírodoševcovina. Živa, 1901, 11: 248-250. Dostupné v Digitální knihovně AV ČR
RAÝMAN, Bohuslav. Uzavření polemiky. Živa, 1901, 11: 308-310. Dostupné v Digitální knihovně AV ČR

The rapid development of Czech science from the 1880s was accompanied by numerous disputes and controversies over fundamental questions of a scientific nature. Several leading scientists became involved in what were known as the debates over the principles of natural scientific knowledge, e.g. organic chemist Bohuslav Raýman, physiologist František Mareš, physical chemist František Wald and not least philosopher Tomáš Garrigue Masaryk. This article examines the complex twists and turns in the polemics over the ba­sis of biological processes, the importance of scientific facts and theories, the interpretation of scientific results and other issues. It also refers to the topicality of some of the disputes, which subsequently played a role in the competition over positions of power in the scientific hierarchy.