Geografický výzkum jezer na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy má už více než stoletou tradici. Zpočátku se soustředil především na jezera na Šumavě (Václav Švambera) a v oblasti Slovenska (Karel Kuchař aj.), od 80. let se pak zaměřil i dále více do světa (Bajkal, Latinská Amerika – mimo jiné objev jezera Laguna Bohemia v pramenné oblasti Amazonky, Bohumír Janský a kol. – Kyrgyzstán aj.), ale pokračuje i výzkum jezer na území České republiky.

Citovaná a použitá literatura:

DLOUHÝ, Jindřich. Zapomenutý český cestovatel. Studie z dějin afrických výzkumů v XIX. stol. V Praze: J. Samec, 1946.
JANSKÝ, Bohumír; ŠOBR, Miloslav a kol. 2003: Jezera České republiky. Praha: PřF UK, katedra fyzické geografie a geoekologie, 2003.
MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945: biografický slovník. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. Práce Historického ústavu AV ČR Řada A - Monographia = Opera instituti historici Pragae.
ŠOBR, Miloslav; ČESÁK, Julius. Methodology and results of Bathymetric Measurements of the selected High Tatras Glacial Lakes. Acta Universitatis Carolinae, Environmetalica, 2006, 20. 1: 109-120.
ŠOBR, Miloslav, et al. Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu. Geografické rozhledy, 2014,23. 3: příloha s. 1-4.
ŠOBR, Miroslav; JANSKÝ, Bohumír. The morphometric parameters of glacial lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta, 2016, 22: 31-61.

Geographical research into lakes at the Charles University Faculty of Science has more than a century of tradition. Initially it focused mainly on the lakes in the Šu­mava Mts. (Václav Švambera) and in Slovakia (Karel Kuchař etc.), and from the 1980s it focused even more on the rest of the world (Baikal, Latin America – discovery of Lake Laguna Bohemia in the spring area of Amazon River, Bohumír Janský et al., Kyrgyzstan, etc.), while research into lakes in the Czech Republic also continues.