Tektonické modely znázorňují představy o procesech v zemské kůře, které vedly k vytvoření současného geologického obrazu. Tyto modely vycházejí především z informací, které poskytují horniny z hloubky – horniny metamorfované (přeměněné). Tento text představuje principy běžných metod používaných při studiu metamorfovaných hornin. Závěrem je představen ukázkový tektonický model vývoje části Českého masivu.

Citovaná a použitá literatura:

COLLETT, Stephen, et al. Combined Lu-Hf and Sm-Nd geochronology of the Mariánské Lázně Complex: New constraints on the timing of eclogite-and granulite-facies metamorphism. Lithos, 2018, 304: 74-94.

DALLMEYER, R. D.; URBAN, M. Variscan vs Cadomian tectonothermal activity in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone, Czech Republic: constraints from 40 Ar/39 Ar ages. Geologische Rundschau, 1998, 87.1: 94-106.

PEŘESTÝ, V., et al. Metamorphic inheritance of Rheic passive margin evolution and its early‐Variscan overprint in the Teplá‐Barrandian Unit, Bohemian Massif. Journal of Metamorphic Geology, 2017, 35.3: 327-355.

PEŘESTÝ, Vít; LEXA, Ondrej; JEŘÁBEK, Petr. Restoration of early-Variscan structures exposed along the Teplá shear zone in the Bohemian Massif: constraints from kinematic modelling. International Journal of Earth Sciences, 2019, 1-23.

Tectonic models illustrate ideas about processes operating in the earth’s crust, which have led to the present-day geological si­tuation. These models are largely based on the information retrieved from the rocks formed at depth, i. e. from metamorphic rocks. This text presents the basic principles of some methods commonly used to study metamorphic rocks. In conclusion an example tectonic model of a part of the Bohemian Massif is shown.