Netopýři jsou jedinou skupinou savců, která kombinuje schopnost aktivního letu a řízené hypotermie. Tyto dvě aktivity představují extrémy mající vliv nejen na vznik mnoha unikátních fyziologických, anatomických a behaviorálních adaptací, ale také na druhovou diverzitu netopýrů. Snad jim jejich schopnosti pomohou překonat i současný zvyšující se tlak lidské společnosti a s tím spojená rizika.

Bats are the only group of mammals that combine the ability of active flight with controlled hypothermia. These two activities represent extremes that affect not only the origin of many unique physiological, anatomical and behavioural adaptations, but also the species diversity of bats. Their abilities may help them overcome the current increasing pressure of human society and the associated threats.