Citovaná a použitá literatura:

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

Naučný slovník zemědělský, Ústav vědeckotechnických informací ÚZPV ve Státním zemědělském nakladatelství, Praha 1966–1989

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Internetové odkazy:


(ČJA) Český nářeční atlas 3 - mapa na str. 527, heslo hejno hus

Český národní korpus