Příspěvek představuje vybrané existující klasifikace krajiny. K vytvoření vhodné klasifikace krajiny za účelem její ochrany, správy a plánování se Česká republika zavázala ratifikací Evropské úmluvy o krajině. Přestože pro státní území bylo vytvořeno několik klasifikací, žádná není doposud přijata a jednotně státní správou používána k monitorování probíhajících změn a navrhování územně specifické správy a plánování krajiny.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Internetové zdroje:

Atlas krajiny České republiky www.mzp.cz/atlas.krajiny/start.pdf

Pro podrobnosti k obr. 2 viz publikace T. Chumana a D. Romportla (2010) – pdf dostupné on-line

The paper presents selected existing landscape classifications in the Czech Republic. By ratification of The European Landscape Convention the Czech Republic committed itself to creating an appropriate classification of the landscape for the purpose of its protection, management and planning. Although several classifications have been developed for the state territory, none has yet been adopted and used uniformly by the state administration to monitor ongoing changes and to design territorially-specific management and landscape planning.