Řekami odtéká jen přibližně 30 % ročního úhrnu srážek v České republice. Tato voda formuje krajinu, běžně ji využívámen– pro komerční účely i jako kulturní statek – a je legislativně chráněna a zpoplatněna. V době fungujících čistíren odpadních vod a rizika sucha spočívá hlavní problém její ochrany v hospodaření se zbývajícími 70 % úhrnu – tedy v rozumném využití půdy a ochraně krajiny, včetně niv a koryt vodních toků.

Citovaná a použitá literatura

FALKENMARK, Malin; ROCKSTRÖM, Johan. The new blue and green water paradigm: Breaking new ground for water resources planning and management. 2006.

FUKSA, Josef K. Jakost vody v tocích ČR v roce 2013. Vodní hospodářství, 2016, 67.1: 4-8.

FUKSA, Josef K. Sucho a vliv čistíren odpadních vod na řeky. Vodní hospodářství, 2020, 70.5: 4-7.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018. Praha:CENIA, 2018. ISBN 978-80-87770-81-8.

Only 30% of the total annual precipitation in the Czech Republic is discharged by rivers. This water takes part in forming the landscape and is currently utilized for commercial purposes and as a cultural asset. It is protected by law and its use is paid for. In times of functional sewage treatment plants (WTTPs) and when there is a risk of drought the main problem surrounding its protection lies in the management of the remaining 70 %, e.g. wise use of land and protection of the landscape, including floodplains and river courses.