Mezinárodní tým vědců studoval proměny krajiny Českosaského Švýcarska pomocí leteckých a satelitních snímků z 50., 60. a 80. let 20. století a ze současnosti. K dispozici měl také archivní záznamy o rozšíření rostlin na loukách a zajímal se i o vegetaci zaniklých osad. Výsledky ukázaly, že ve sledovaném období poklesla heterogenita krajiny a ubylo orné půdy ve prospěch lesa a luk. Díky cílené péči orgánů ochrany přírody (především seči a pastvě) se podařilo uchovat vzácné a ohrožené rostlinné druhy na loukách. Během projektu proběhlo několik akcí pro veřejnost (výstavy, konference), rozběhly se interaktivní webové stránky využívající nástroje GIS a správy národních parků nadále čerpají z výsledků projektu pro další rozhodování v území.

Citovaná a použitá literatura

ČÁP J.; VONDROVÁ M.; ČÁPOVÁ J. (1995): Nelesní porosty v připravovaném národním parku Labské pískovce. Brno: AOPK ČR, 1995.

ČÁP J.; VONDROVÁ M. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. – Mikulášovicko. Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.

ČÁP J.; VONDROVÁ M. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 2. – Mikulášovicko. Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002.

HÄRTEL Handrij; BRABEC E. Metodika floristického mapování připravovaného Národního parku České Švýcarsko a počítačového zpracování jeho výsledků. – In: Kovář P. et Härtel H. (eds.), Využití terénní botaniky v ekologii krajiny, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 1995, 30. Materiály 12: 9–11.

HÄRTEL Handrij et al. Schlußbericht zum Projekt „Biologisch/naturschutzfachliche Untersuchungen an der böhmisch-sächsischen Kirnitzsch“. Praha: Bioservis, 1994.

Internetové odkazy:

Hlavní stránky projektu www.tu-dresden.de/geo/gdland

Krátký videospot o projektu https://www.youtube.com/watch?v=l0xfGt3CUH0

Mapová aplikace projektu http://projects.fzp.ujep.cz/LM/mapApp
Mapová aplikace z exkurze časem http://projects.fzp.ujep.cz/LM/storyMap
Mapová aplikace zaniklých sídel http://projects.fzp.ujep.cz/LM/zanik-obce

An international team of researchers studied the changes in the landscape in Saxon-Bohemian Switzerland using a time series of aerial and satellite imagery from the 1950s, 60s, 80s and the present. The team also used archival records on the plant composition of meadows and it was interested in the vegetation of abandoned settlements. Researchers found that the heterogeneity of the landscape decreased and the arable land decreased in favour of forests and grasslands during the study period. Management of the nature conservation, specifically mowing and grazing, preserved rare and endangered plant species in meadows. During the project, several public events (exhibitions and conferences) took place; an interactive website has been launched using GIS tools, and the national park administrations continue to draw on the project results for further decisions in the area.