Biokulturní rozmanitost je rozvíjející se přístup ke studiu interakcí mezi lidmi a jejich přírodním prostředím, zahrnující jak přírodní bohatství a kulturní krajinu, tak i městské zelené plochy. Mezi nejdůležitější problémy patří úbytek přírodních ploch, degradace ekosystémů v okolí měst, stejně jako odcizení obyvatel a ztráta jejich interakce s přírodou. Myšlenka biokulturní rozmanitosti podporuje místní hodnoty a udržitelný život v souladu s ochranou biodiverzity. Cílem je zachovat nebo obnovit biokulturní hodnoty v souladu s postupnou transformací měst, modifikovat, podpořit a vytvářet tak novou biokulturní rozmanitost.

K dalšímu čtení např. monotematická Živa 2012, 4 (botanické číslo) a 2019, 5 (číslo na téma biodiverzity)

Citovaná a použitá literatura

AGNOLETTI, Mauro; EMANUELI, Francesca (ed.). Biocultural diversity in Europe. Cham: Springer International Publishing, 2016.

AGNOLETTI, Mauro., ROTHERHAM, Ian D. Landscape and biocultural diversity. Biodivers Conserv 2015, 24: 3155–3165.

BRIDGEWATER, Peter; ROTHERHAM, Ian D. A critical perspective on the concept of biocultural diversity and its emerging role in nature and heritage conservation. People and Nature, 2019, 1.3: 291-304.

ELANDS, B. H. M., et al. Biocultural diversity: A novel concept to assess human-nature interrelations, nature conservation and stewardship in cities. Urban Forestry & Urban Greening, 2019, 40: 29-34.

KUČERA, Tomáš; KLOUBCOVÁ, Petra; VESELÝ, Petr. Diverse vegetation in a spa town supports human social benefits of urban birds. Biodiversity and conservation, 2015, 24.13: 3329-3346.

Biocultural diversity is an evolving approach for studying the interactions between people and their natural environment, both in natural hotspots and cultural landscapes but also in urban green spaces. The most important problems are the loss of nature and degradation of ecosystems around cities as well as disaffection of urban residents and loss of their interaction with nature. The idea of biocultural diversity takes local values and sustainable living with biodiversity. The issue is to preserve or restore biocultural values as well as to modify, support and create biocultural diversity consistently with urban transformations.