Text plný definic a vysvětlení se snaží v základním filozofickém smyslu uchopit pojmy příroda a krajina, ochrana přírody a ochrana krajiny. Nejde jen o samotné pojmosloví: konceptuální přístup k jedné z hemisfér našeho světa, k přírodě, a ke krajině, v níž se příroda prolíná s druhou hemisférou, totiž se společností, snad může být základem k přehodnocení povahy a přínosu techniky a kultury, aniž by přitom stavěl přírodu a kulturu do zbytečně vyhroceného protikladu.

Tao a krajina
(terminologie)

Krajina bez nás
krajinou není
tak jako s námi
není Divočina;
nebyla však ani před námi

Krajina: Dotyk Tvorba
Divočina jen Vědomí

Příroda vždycky je
trvale stále bez přestání
pokaždé v každém případě
Bez nás
i s námi
Prostředí života
prostředí smrti

A někdy se ztrácí:
průmyslová zóna
Cizí přírodě
cizí textu

A bytí jména je matka všech věcí
Prožít i zrodit i pojmenovat

Citovaná a použitá literatura

ORTEGA Y GASSET, José. Úvaha o technice a jiné eseje o vědě a filosofii = [Orig.: Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía]. Přeložil Michal ŠPÍNA. Praha: Oikoymenh, 2011. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-455-8.

Heidegger, Martin. Básnicky bydlí člověk: německo-česky. Překlad Ivan Chvatík. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. 203 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 53. ISBN 80-7298-165-X.

Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2004. 62 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 42. ISBN 80-7298-083-1.

HEIDEGGER, Martin. 1993. Věk obrazu světa. (Die Zeit des Weltbildes). Přel. Loužil, Jaromír. In Světová literatura 1993/38, s. 19–25 [přetištěno z Orientace 1969]).

Jünger, Friedrich Georg. Perfektnost techniky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 334 s. Europa; sv. 32. ISBN 978-80-200-2095-6.

Ong, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2006. 236 s. Limes. ISBN 80-246-1124-4.

Norberg-Schulz, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Překlad Petr Kratochvíl a Pavel Halík. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 219 s. ISBN 978-80-7363-303-5.

Novák, Aleš. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger. Vyd. 1. Praha: Togga, 2008. 201 s. Vita intellectiva. ISBN 978-80-87258-01-9.

SKLANSKY, Jeffrey. The Soul's Economy: Market Society and Selfhood in American Thought, 1820–1920. 1st ed. Chapel Hill: University of North Carolina, 2002.

This definition-packed text endeavours to philosophically grasp the concepts of nature, landscape, nature conservation and landscape conservation. This is not just a terminological issue: a conceptual approach to one of the hemispheres of our world, i.e. nature and the landscape, in which nature merges with the other hemisphere, i.e. society, can form the basis for a reevaluation of the character and benefits of technology and culture, without needlessly placing nature and culture in mutual opposition.