Běžné klasifikace středoevropské živé přírody běžně vycházejí z představy, že její charakter určují kombinace v čase neměnných (synchronních) parametrů. Takový přístup však k vysvětlení veškerých pozorovaných rozdílů nedostačuje. Paleoekologický výzkum přesvědčivě ukazuje, že kořeny rozdílů jsou do velké míry podmíněné historicky.

Citovaná a použitá literatura

HRUBÝ, Petr, et al. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Masarykova univerzita, 2014.

KAPUSTKA, Katarína et al. (v tisku): Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace. Památky archeologické.

KOČÁR Petr, POKORNÁ Adéla; SÁDLO, Jiří. (2018): Změny synantropní vegetace na území České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku. Zprávy České botanické společnosti 53/2: 217-238.

KUNEŠ, Petr, et al. The origin of grasslands in the temperate forest zone of east-central Europe: long-term legacy of climate and human impact. Quaternary Science Reviews, 2015, 116: 15-27.

LOŽEK, V. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. Po klimatickém optimu – mladý holocén. Ochr Přír, 1999, 54.8: 227-233.

NOVÁK, Jan; SÁDLO, Jiří; SVOBODOVÁ-SVITAVSKÁ, Helena. Unusual vegetation stability in a lowland pine forest area (Doksy region, Czech Republic). The Holocene, 2012, 22.8: 947-955.

POKORNÝ, Petr, et al. Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic?. The Holocene, 2015, 25.4: 716-726.

Sádlo, Jiří et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3., upr. vyd. Praha: Malá skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4.

ŠÍDA Petr; POKORNÝ Petr. (eds.): Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2020. 573 s. Dolnověstonické studie; sv. 25.

Classifications of Central European living nature are usually based on the idea that its character is determined by a combination of timeless (synchronous) parameters. However, such an approach is not sufficient to explain all the differences observed. Paleoecological research convincingly shows that the roots of differences are largely conditioned historically.