Zástupci třídy Laboulbeniomycetes představují neobyčejné houby, které jsou úzce svázané s členovci buď kvůli rozšiřování (Pyxidiophorales), nebo jako biotrofní paraziti (Herpomycetales, Laboulbeniales). Z morfologického hlediska jsou zástupci řádů Herpomycetales a Laboulbeniales odlišní od ostatních hub vřeckovýtrusných v tom, že mitotickým dělením ve třech rovinách vytvářejí unikátní plodnice s ukončeným růstem. Nejvyšší diverzity dosahují v tropech, ale řadu druhů najdeme i v mírném pásu. Nedávné pokroky v jejich studiu a hlavně využití molekulárních dat vedly k objevům nových druhů, odhalily kryptickou diverzitu a pomohly odhalit jejich vzájemné příbuznosti. Současně jsou tyto druhy testovány jako prostředky biologického boje a využívány jako modelové druhy při studiu koevoluce hostitelů a jejich parazitů.

Použitá a citovaná literatura

HAELEWATERS, Danny, et al. Laboulbeniales (Ascomycota) of the Boston Harbor Islands I: species parasitizing Coccinellidae and Staphylinidae, with comments on typification. Northeastern Naturalist, 2015, 22.3: 459-477.

BLACKWELL, Meredith; HAELEWATERS, Danny; PFISTER, Donald H. Laboulbeniomycetes: Evolution, natural history, and Thaxter’s final word. Mycologia, 2020, 112.6: 1048-1059.

HAELEWATERS, Danny; DE KESEL, André; PFISTER, Donald H. Integrative taxonomy reveals hidden species within a common fungal parasite of ladybirds. Scientific Reports, 2018, 8.1: 1-16.

MÁCA, Jan. Zapomenuté houby: roztřepenky. Vesmír, 2003, 82. 11: 637-641.

Members of the class Laboulbeniomycetes include extraordinary fungi that are obligatorily associated with arthropods, either for dispersal (Pyxidiophorales) or as biotrophic microparasites (Herpomycetales, Laboulbeniales). Morphologically, Herpomycetales and Laboulbeniales are distinct from other ascomycetes in producing unique three-dimensional structures of determinate growth resulting from mitotic divisions. They have the highest diversity in the tropics, but many species may also be found in temperate regions. Recent progress in their study and the use of molecular characters has allowed for the discovery of new species, revealed cryptic diversity, and helped to better understand their evolutionary relationships. These fungi are also being considered for biological control and as model species in studies of the coevolution of hosts and their parasites.