V článku je ukázán dlouhodobý význam tavolníků (rod Spiraea) pro okrasné zahradnictví u nás i ve světě. Autor také uvádí příklady z tradičního etnobotanického využívání i potenciál moderního využití ve farmakologii. Schopnost invazního šíření některých taxonů mimo jejich domovinu má ale negativní dopad na přírodu.

Použitá a citovaná literatura

BUSINSKÝ, Roman. Spiraea L. – tavolník. In: KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019.

BUSINSKÝ, Roman; BUSINSKÁ, Ludmila. The genus Spiraea in cultivation in Bohemia, Moravia and Slovakia. Acta Pruhoniciana, 2002, 72: 1–165.

KAYANI, Sadaf. Ethnobotany of Medicinal Plants of Sub-Alpine and Alphine Regions of Hazara Division, Northern Pakistan. Islamabad: Department of Plant Sciences Quaid-i-Azam University, 2018.

KOBLÍŽEK, J. Spiraea L. – tavolník. – In: HEJNÝ, Slavomil; SLAVÍK, Bohumil [eds], Květena České republiky 3: 428–433, Praha: Academia, 1992.

LU, L.-T. & CRINAN A. (2003). Spiraea Linnaeus. – In: WU, ZhengYi, et al. Flora of China. Volume 9: Pittosporaceae through Connaraceae. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, 2003.

ZABEL, Hermann. Die strauchigen Spiräen der deutschen Gärten. Berlin: Paul Parey, 1893.

Internetové zdroje

Native American Ethnobotany – A database of foods, drugs, dyes, and fibers of native American peoples, derived from plants. http://naeb.brit.org

The long-term importance of spireas (the genus Spiraea) for ornamental horticulture in the Czech Republic and the world at large is shown here, as well as examples of traditional ethnobotanical use, including the capacity for modern pharmacology. However, their capability of invasive sprea­ding out of the homeland has a negative impact on nature.