Začátkem roku 2020 se nám těsně před úderem první vlny pandemie covidu-19 povedlo odcestovat do Turecka. Cílem cesty bylo nalézt co nejvíce druhů a poddruhů mloků rodu Lyciasalamandra. Tato mikroendemická skupina ocasatých obojživelníků se vyznačuje vysokou druhovou diverzitou na velmi malém území. Kromě druhu L. helverseni z řeckého ostrova Karpathos se zbylých 6 druhů s celkem 21 poddruhy vyskytuje při pobřeží tureckého středomořského regionu v rámci vzdušné linie pouhých 350 km. Jejich rodový název odráží přímou vazbu na část jižního Turecka, která dříve nesla označení Lýkie (turecky Likya). Během cesty se nám podařilo nalézt a zdokumentovat celkem 8 různých poddruhů tohoto rodu. Viděli jsme ale i další zástupce místní herpetofauny, které nelze nezmínit.

Dokument o místní fauně natočený během expedice je ke zhlédnutí na https://youtu.be/r2LZsRDMS0c.

Tabulka Přehled druhů a poddruhů rodu Lyciasalamandra je v příloze pod obrazovou galerií.

Použitá a citovaná literatura

ÇIÇEK, Kerim; AYAZ, Dinçer. Does the red-eared slider (Trachemys scripta elegans) breed in Turkey? Hyla: Herpetological bulletin, 2015, 2015.1: 4-10.

DUFRESNES, Christophe. Amphibians of Europe, North Africa and the Middle East: A Photographic Guide. Bloomsbury Publishing, 2019.

ERISMIS, Ugur Cengiz. Age, size, and growth of the Turkish endemic frog Pelophylax caralitanus (Anura: Ranidae). The Anatomical Record, 2018, 301.7: 1224-1234.

FRITZ, Uwe, et al. Mitochondrial diversity of European pond turtles (Emys orbicularis) in Anatolia and the Ponto-Caspian Region: Multiple old refuges, hotspot of extant diversification and critically endangered endemics. Organisms Diversity & Evolution, 2009, 9.2: 100-114.

SEVER, David M.; SPARREBOOM, Max; SCHULTSCHIK, Guenther. The dorsal tail tubercle of Mertensiella caucasica and M. luschani (Amphibia: Salamandridae). Journal of morphology, 1997, 232.1: 93-105.

SPEYBROECK, Jeroen, et al. Field guide to the amphibians and reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury publishing, 2016.

VEITH, Michael, et al. Phylogeographic analyses point to long-term survival on the spot in micro-endemic Lycian salamanders. PloS one, 2020, 15.1: e0226326.

In the beginning of 2020 we went to Turkey, just before the first wave of the covid-19 pandemic. The goal of our journey was to observe as many species and subspecies of salamanders of the genus Lycia­salamandra, as possible. This microendemic group of tailed amphibians is characterised by high diversity in a relatively small area. Except for L. helverseni from the Greek island Karpathos, the remaining 6 species, including 21 subspecies in total, inhabit the southern Turkey coastline within just 350 km. Their genus name reflects a direct link to the part of southern Turkey that previously bore the designation Lycia (Turkish: Likya). During our trip we managed to document 8 different subspecies of this genus. Moreover, we saw other representatives of the local herpetofauna, which can not remain unmentioned.