Použitá a citovaná literatura

HUGO, Jan a kol. Slovník nespisovné češtiny, 3. vydání, Maxdorf 2009

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS).

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ).

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ).

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).

Internetové zdroje

Český národní korpus

Čeština 2.0

Vokabulář webový