Kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata) je charismatickým a vlajkovým druhem slatinných biotopů a v současné době kriticky ohroženým druhem české přírody. Článek shrnuje smutný příběh tohoto druhu a současný stav poznání z pohledu populační biologie a genetické diverzity druhu napříč celým areálem. Důraz je kladen na současný stav zbývajících českých populací.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Tofieldia calyculata is a charismatic flag­ship species of calcareous ferns, currently a critically endangered species in the Czech Republic. This article summarises the sad story of the species and the current knowledge from the perspective of the population biology and genetic diversity of the species across its distribution range. Em­phasis is placed on the current status of the remaining Czech populations.