Od posledního masového vymírání před 66 miliony let proběhlo několik menších událostí, kdy se výrazně měnila druhová diverzita na Zemi. Jednou z nich je i událost na rozhranní eocén/oligocén, kde zaznamenáváme změny flóry a fauny. Z přesnějšími metodami výzkumu dnes zjišťujeme, že tyto změny netvoří až tak jednolitý zlom, ale sadu na sebe navazujících eventů, které vedly ke změnám, projevujícím se až dodnes.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Since the last mass extinction 66 million years ago, several smaller events have taken place, when the species diversity on Earth changed significantly. One of them is the event at the Eocene/Oligocene boundary, where we record changes in flora and fauna composition. Through more precise research methods, we realise today that these changes did not form a uniform break, but a set of consecutive events that led to changes that manifest themselves to the present day.