Velemloci rodu Andrias jsou starobylou evoluční linií obojživelníků. V posledních desetiletích narůstajícím tlakem člověka (degradace biotopů, nelegální lov apod.) mizejí z volné přírody alarmujícím tempem. Navzdory řadě ochranných opatření. Současně jsou v Číně v masovém množství chováni pro kulinářské účely na specializovaných farmách, které rovněž vypouštějí část odchovů do přírody. Nerespektují ale genetickou svébytnost velemločích populací z různých oblastí. Svými znalostmi a zkušenostmi však některé z nich mají potenciál transformovat se ve skutečná záchranná centra, která by ve spojení s komplexní ochranou, včetně aktivního managementu, mohla napomoci odvrátit hrozbu úplného zániku velemloků ve volné přírodě.

Použitá a citovaná literatura

YAN, Fang, et al. The Chinese giant salamander exemplifies the hidden extinction of cryptic species. Current Biology, 2018, 28.10: R590-R592.

LIANG, Zhi‐Qiang, et al. Phylogeographic patterns and conservation implications of the endangered Chinese giant salamander. Ecology and evolution, 2019, 9.7: 3879-3890.

TURVEY, Samuel T., et al. Historical museum collections clarify the evolutionary history of cryptic species radiation in the world's largest amphibians. Ecology and evolution, 2019, 9.18: 10070-10084.

The giant salamanders of the genus Andrias are an ancient evolutionary line of amphibians. In recent decades, with increasing human pressure (habitat degradation, illegal hunting, etc.), they are disappearing from the wild at an alarming rate, despite a number of protective measures. At the same time, in China they are bred in mass quantities for culinary purposes on specialised farms, which also release some of the captive-bred offspring into the wild, though without respecting the genetic differences among populations from different areas. Nevertheless, with their knowledge and experience, some of them have the potential to transform into real rescue centers, which, in conjunction with comprehensive protection, including active management, could help avert the threat of complete extinction to giant salamanders in the wild.