Více na Konference o budoucnosti Evropy

Síť nevládních ne
ziskových organizací European Anti Pover
ty NetworkEvropská síť proti chudobě
 a sociálnímu vyloučení (EAPN ČR, z. s.)
 a Evropský institut Renaissance, z. ú.

Konference v Senátu Parlamentu ČR k debatě o budoucnosti EU, včetně odkazů na podkladové materiály všech pracovních skupin: www.eapncr.org/aktuality/konference-v-senatu-k-debate-o-budoucnosti-eu

Pracovní skupina pro environmentální
 otázky

Koordinací byl pověřen Jiří Dlouhý z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, který je zároveň předsedou Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ). Pracovní skupina rozdělila paletu otázek životní ho prostředí do tematických okruhů, kde jedním z nich je Biodiverzita (zahrnuje též krajinu a podstatný segment zemědělství) – koordinace se ujal místopředseda STUŽ Pavel Šremer. Na vzniku zadaných podkladů se podíleli členové skupiny Karel Prach (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Česká botanická společnost), Jan Plesník (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická), Vojtěch Kotecký a Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK), Ladislav Miko (Zastoupení Evropské komise na Slovensku), Petr Petřík (Botanický ústav AV ČR, Česká společnosti pro krajinnou ekologii – IALE CZ, Platforma pro krajinu), Josef Fanta (Platforma pro krajinu, IALE CZ, STUŽ, ČBS) a Pavel Kovář (Přírodovědecká fakulta UK, IALE CZ, ČBS).

okruh Biodiverzita a zemědělství – Argumentační do
kument (vysvětlení, zdůvodnění
 a popis stávající situace) https://stuz.cz/images/stories/rok2021/CoFoE/Biodiv_2050_ir_fin_1.pdf

Text všech návrhů pro ochranu životního prostředí, klimatu a biodiverzity je k dispozici na https://padlet.com/debataoeu/x2py6v4ws9y3ogeo

Pokud chceme v EU uplatnit i naše návrhy, je nyní výborná příležitost tak učinit – je však potřeba tak učinit co nejdříve. Konference o budoucnosti Evropy by měla již zjara skončit. Interaktivní digitální platformu, kde se
 každý může k různým okruhům témat vy
jádřit (komentovat již uvedené návrhy i přispět vlastním návrhem) lze najít na https://futureu.euro
pa.eu/?locale=cs

Podněty environmentální skupiny pro diskuzi najdete souhrnně na webové stránce STUŽ https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1514